Thuộc Bộ: 令[LỆNH, LINH] 頁[HIỆT]
Âm ON : リョウ
Âm KUN : えり
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Người đứng đầu đc ra LỆNH nên gọi THỦ LĨNH

KANJI LIÊN QUAN