Thuộc Bộ: 客[KHÁCH] 頁[HIỆT]
Âm ON : ガク
Âm KUN : ひたい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đếm số ĐẦU KHÁCH để tính hạn NGẠCH suất cơm nấu hôm nay

KANJI LIÊN QUAN