Thuộc Bộ:
Âm ON : ショク ジキ
Âm KUN : く.う く.らう た.べる は.む
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Cái làm tôi thấy tốt(良) ở nhà là ăn

KANJI LIÊN QUAN