Thuộc Bộ: 飠[] 欠[KHIẾM]
Âm ON : イン オン
Âm KUN : の.む -の.み
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bạn ăn(食) và uống với cái mồm rộng của bạn

KANJI LIÊN QUAN