Thuộc Bộ: 飠[] 官[QUAN]
Âm ON : カン
Âm KUN : やかた たて
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Quan chức chính phủ (庁) ăn (食) trong trong tòa nhà này

KANJI LIÊN QUAN