Thuộc Bộ: 髟[TIÊU, BƯU] 友[HỮU]
Âm ON : ハツ
Âm KUN : かみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bạn(友) tôi có tóc dài(長)

KANJI LIÊN QUAN