Thuộc Bộ:
Âm ON : コウ オウ
Âm KUN : き こ-
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cùng nhau mang tự do đến cho hoành đế (共、 由

KANJI LIÊN QUAN