Thuộc Bộ: 歯[XỈ] 令[LỆNH, LINH]
Âm ON : レイ
Âm KUN : よわい とし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
LINH k nghe LỆNH người cao tuổi nên bị đánh cho rung RĂNG

KANJI LIÊN QUAN