Quay lại bài học

Tổng quan bài 161

Từ vựng

言葉

Xem trước

Kanji

漢字

Xem trước

Ngữ pháp

文法

Xem trước

Học bài (nâng cao khả năng ghi nhớ)

Từ Vựng

Bắt đầu

Ngữ Pháp

Bắt đầu

Kiểm tra kiến thức

tính năng đang được phát triển...